ODSÚHLASENÉ! Banky odložia splátky. Tieto podmienky, ale musíte spĺňať.

igor stevanovic/bigstock.com

Ministerstvo financií sa dohodlo so zástupcami bankového sektora na zmenách pri splácaní úverov v súvislosti so šírením koronavírusu.

Návrh prináša možnosť bezodplatného odloženia splátok až o deväť mesiacov. Banky tak budú povinné na základe žiadosti klienta odložiť splácanie jeho úveru. Ľudia v takom prípade nebudú vedení ako neplatiči.

Podmienkou odloženia splátok z dôvodu pandémie je, že žiadateľ nesmie byť v omeškaní so splácaním úveru viac ako 30 kalendárnych dní ku dňu doručenia žiadosti. Rovnako tak dlžník nesmie byť v omeškaní so sumou najmenej 100 eur pri inom úvere u toho istého veriteľa.

„O odloženie splátok môžu požiadať klienti bánk, ktorými sú fyzické osoby, živnostníci a malé a stredné podniky, ktoré majú do 250 zamestnancov. Žiadosť môže podať ktorýkoľvek z dlžníkov úveru. Cieľom je aby žiadosť mohla podať nielen osoba, ktorej bol úver poskytnutý, ale aj spolužiadateľ,“ doplnilo ministerstvo.

V čo najkratšom čase by sa tiež limit na bezkontaktné platby mal zvýšiť z doterajších 20 eur na 50 eur.

Matovič: Do banky nemusíte hneď utekať